onsdag 6 januari 2016

Ordning är bara halva livet*1

An English version follows below.

Det har gått två dagar sedan Sverige slopade den 60 år gamla passunionen med Danmark, där det varit möjligt att resa mellan länderna utan att identifiera sig. Från måndag den 4 januari 2016 måste varje person som vill passera Öresundsbron med tåg och buss visa legitimation utfärdad av en myndighet. Dessa gränskontroller är tänkta att ske i sex månader, eventuellt tolv, men kan förlängas.

ID-kontrollerna har kritiserats, främst på två grunder. Dels så är de boende i Öresundsregionen missnöjda med att behöva visa leg när dom reser mellan Sverige och Danmark. dels är många medborgare oroade ver att gränskontrollerna kommer försvåra för människor att nyttja sin rätt att söka asyl. 80 procent av asylsökarna i Sverige saknar nämligen ID och kommer, med de nya reglerna, att avvisas vid Sveriges gräns utan att få söka asyl.

Många svenskar hävdar här att dessa människor från Syrien, Eritrea, Afghanistan, Irak, Somalia inte kommer från länder i krig då Danmark, där dom nu är fast, är ett "säkert land". D v s, de kan lika gärna stanna i Danmark och söka asyl där. Detta är de faco ett av svenska regeringens mål med att vägra folk att söka asyl i Sverige. Andra länder ska ta samma ansvar som Sverige (och Tyskland) gjort fram till den 4 januari. Ett annat skäl till att minska antalet asylsökande i Sverige är att ge svenskarna, och här citerar jag statsminister Stefan Löfven, "andrum".

Här behöver vi konstatera att Sverige klarar sig rätt bra ekonomiskt. De av oss som äger våra hus och har lån betalar 1-2 procent ränta och kombinerat med fem skatteavdrag de senaste tio åren har folk mer att spendera. Sverige ligger som nummer åtta på OECD's Välfärdslista som mäter BNP i kombination med konsumtionsmakt. Tillväxten är mycket högre än normalt. Vi är ett stort land med många små orter som lider av urbanisering och nedläggning av arbetsplatser, skolor och samhällstjänster. (Förutom där flyktingar har vänt den nedgående trenden bara genom att bo där.)

Men den rödgröna regeringen tycker att vi behöver andrum. Verkligen.

Självklart svarade den danska regeringen, uppbackade av främlingsfientliga Dansk Folkeparti, med att byta fot. Under hösten 2015 har Danmark valt att låta alla som vill resa vidare till Sverige, helt i strid med Dublinreglerna. Timmar efter att Sverige inlett sin gränskontroll satte Danmark upp en liknande vid gränsen till Tyskland. Det verkar som om den svenske statsministerns förhoppningar om att Danmark ska ta hand om dem Sverige nekar, grusades. Igår kom rappporter om att tyskland börjat neka folk att resa vidare mot Sverige vid Österrikes gräns.

Vi är många som oroar oss för att det kommer bli en dominoeffekt dår det svenska beslutet får fler länder att stänga sina gränser, längs vägen ner till de grekiska stränderna. Och utan möjlighet att ansöka om visa från t ex Turkiet så tvingas folk med önskan om ett bättre liv, eller just liv, in i permanenta flyktingläger, sådana som många palestinier fortfarande lever i. EU betalar t o m Turkiet för att behålla denna ordning. Europa har snart blivit den fästning Europa som många fruktat och vissa önskar sig. Där människor med annat urpsrung hålls utanför. En vän beskrev det som att det är som att hävda en rätt (till att bestämma var man vill leva) och förneka någon en rätt (att söka asyl) bara utifrån att man råkar vara födda på olika våningar i ett hus.

I detta läge, vad kan vi göra? "Det måste vara ordning och reda!" "Att behöva visa leg är väl inte värre än att göra det på Systemet?" Detta är kommentarer jag hör från både vänner och ministrar. Som om det är samma sak att be om skydd mot krig som att köpa en flarra Cava.

Det är som den gamla barnvisan I ett hus i skogen slut, om haren som skuttar fram så fort och bankar på tomtens port för att få skydd mot jägaren. Varpå tomten släpper in haren och räcker honom sin hand. Bara att vi ändrat de senaste två raderna i sången. I stället för att säga kom ja kom i stugan in säger vi:

- Inte utan ID-handlingar.

Eller som prästen och satirikern Wisti uttrycker det.Har dom? Det är den stora frågan för alla oss som vill behålla asylrätten, för oss som hävdar att vi vill ta emot flyktingar i våra länder. Igår beskrev Svenska Dagbladet hur många av asylsökarna som har ett godkänt ID med sig när dom kommer. Do they? Hur många som kan söka asyl om vi ställer krav på att de har ett av myndighet godkänt ID. Svaret är 20 procent.

"Om du har rent mjöl i påsen visar du ID."

Är en annan kommentar jag hör rätt ofta, som får det att låta som om 80 procent av alla asylsökare inte är riktiga asylsökare, snarare vad Per Gudmundsson kallar "asylshoppare".

Låt oss titta på några av de länder som flyktingar tvingats lämna.

Syrien
Enligt artikeln i SvD är orsaken till att mer än hälften av alla syrier saknar ID att det är väldigt dyrt. Alla syrier kan få ett ID från regeringen men det kostar 300 dollar (2 500 kr) och tar tre månader att utfärda. Jämfört med före kriget då det kostade motsvarnde 200 kr. Jag tänker också att om man tvingas fly hals över huvud från regeringen eller från Daesh så är inte passet det första du väljer att vända tillbaka för att hämta. 59,4 procent*2 av syrierna som sökte asyl i Sverige 2015 kunde inte visa upp ett pass.

Afghanistan
Afghanistan har inte haft ett normalt samhälle sen 1970-talet, före kriget mot Sovjet. Sen kom talibaner och amerikaner. Många av dem som kommer från Afghanistan är hazarer och har levt flera år i Iran. (Dessa unga pojkar är helt enkelt den lille pojke vi kände så mycket för i boken och filmen Flyga Drake.) Det är väldigt svårt att få ett pass i Afghanistan och skulle du få ett så godkänns det sällan av Mirgrationsverket eftersom det inte är tillförlitligt. 99,1 procent av alla asylsökande i Sverige 2015 saknade pass.

Somalia
Somalia fick sin första regering på tjugo är 2012, efter att ha existerat helt utan centralregering eller statsförvaltning. Den nya regeringen är starkt beroende av både ekonomisk och militär hjäp från utlandet. Al-Shabaab beämpar den nya regeringen med våld. 99,3 procent av alla asylsökande i Sverige 2015 saknade pass.

Eritrea
Eritrea är en av världens värsta diktaturer, jämte t ex Nordkorea, och folk som flytt till Sverige har fått permanent uppehållstillstånd genom att kunna bevisa att de kommer från Eritrea. 98,5procent av alla asylsökande i Sverige 2015 saknade pass.

Om vi verkligen är intresserade av att ge folk ett säkert liv i Sverige i denna stund, med EU och USA spelande Svarte-Petter med flyktingarna, så kan vi inte neka folk utan ID möjlighet att sök asyl. Det bästa vore givetvis att låta dem söka på plats i t ex Turkiet, Libanon, Jordanien eller Iran, efter att Eu beslutat om ett kvotsystem, där länder får ta sitt ansvar.

Att slå fast exakt vilka dessa människor är är av mindre intresse när det kommer till att bedöma asylbehovet. En persons ursprung kan bestämmas av sådant som språk, dialekt, kunskap om landet hen säger sig komma ifrån och (ibland) från utseende. Det är så Migrationsverket jobbar idag med de 80 procent som saknar ID.

För att kunna försvara rätten för människor att söka skydd kan vi inte leva efter det gamla "Ordnung muss sein", vi måste skapa nya ordningar, i väntan på att EU-länderna ska ta sitt förnuft till fånga. Jag slutar där jag började, med ett tyskt ordspråk. Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen, den som håller ordning, är bara för lat för att ägna sig åt sökande.

*1 Lite ändrat tyskt ordspråk, relaterat till Ordnung muss sein, Ordnung ist das halbe Leben.
*2 Alla uppgifter om procentsatser och pass från Svenska Dagbladet/Migrationsverket.


Order is only half the life*1

Two days have passed since Sweden abolished the 60 year old Nordic Passport Union with a freedom of travel between the Nordic countries. From Monday 4 January 2016 every person wanting to enter Sweden via the Öresund bridge has to identify himself with an ID card issued by a government agency.*2 This is supposed to work for six months, maybe 12, but could be prolonged.

This has been critizied mainly on two grounds. First, the people of the Öresund region are dissatisfied having to show their ID cards travelling between Denmark and Sweden. Second, those of us who are worried about restrictions in people's right to seek asylum call to attention that 80 percent of refugees coming to Sweden lack an ID and with the new regulations will be turned away at the Swedish border. Without the possibility to seek asylum in Sweden.

Many Swedes claim that these people from Syria, Eritrea, Afghanistan, Iraq, Somalia do not come from countries at war since Denmark, where they now are stuck, is a "safe country". I e, they could as well stay in Denmark and seek asylum there. This is in fact one of the Swedish government's goals refusing people to enter Sweden, that other countries should take the same responsibility that Sweden (and Germany) did until 4 January. Another reason is to decrease the number of refugees seeking asylum in Sweden, and give the Swedes, and I quote PM Stefan Löfven, "breathing-space".

Here we have to say that Sweden is doing quite well economically. Those of us who own our houses and have loans pay about 1-2 percent interest and combined with five tax cuts the last ten years people have more money to spend. In fact, we are number eight in the OECD League of Welfare (Välfärdslistan) measuring GDP combined with spending power. The growth are much higher than normal. We are a vast country with many small villages suffering from urbanisation and closedowns of industries, schools and community services. (Apart from those where refugees have changed the downgoing trend just by living there.) But the Social Democratic and Green government thinks we need more space to breath. Indeed.

Of course, the Danish Right government, backed by the xenophobic Danish People's Party (Dansk Folkeparti), answers the Swedish border controls by changing their position. During Fall 2015 Denmark has simply abandoned the Dublin Regulation and let everyone wanting so pass through Denmark to Sweden. Hours after the Swedish border control was set up the Danes started controlling the border to Germany. It looks as if the Swedish PM's hopes for Denmark to take in those refused by Sweden were in vain. Yesterday came reports that Germany has started to refuse people to travel towards Sweden, at the border of Austria.

We are many who fear that there will be a domino effect by the Swedish decision, that more countries will close their borders along the way to the beaches of Greece. And with no possibilities to apply for a visa from e g Turkey people wanting better lives, or just to keep their lives, end up in permanent refugee camps like those many Palestinians still live in. The EU even pay Turkey to keep it this way. Europe has soon become the Fortress Europe that many have feared, and some want. Where people of other origins than European are kept out. A friend described this as claiming a right (to live were you want) or deyning someone a right (to seek asylum) just because you happen to be born on the fifth floor.

This being the situation right now, what can we do? "We have to uphold order!" "To be able to show an ID at the border isn't worse than showing it at the alcohol monopoly." This is comments I hear both from friends and government ministers. As if buying a bottle of cava is the same thing as asking for refuge.

In Sweden we have a children's song, sung with gestures, about a little rabbit fleeing a hunter who wants to kill him.

In a house at the end of the forest
 (making a roof with your hands)
A little gnome looks out  
(lifting the hands above you eyes)
The rabbit jumps so fast, so fast 
 (jumping movements with both hands)
Knocking on his door 
(knockin in the air)
- Help me, help me, oh, help me now  
(praying hands too cheek, dodging your head from side to side)
- Or the hunter will shoot me 
 (pointing a gun with your joined hands)
- Come, come into my home 
 (calling the rabbit in with your hands)
- Give me your hand 
 (gnome reaching out to the rabbit)

We might as well change that last two lines to "Not without an ID card". Or as the priest and satirist Wisti puts it (he's the one who gave me the inspiration about the rabbit song, too). 

 

"21 refugees, among them 3 children, were found drowned by the Turkish coast yesterday. - OK. But did they have papers of identification?"

Do they? That is the main question for all those interested in keeping the right to asylum, those who claim they want to accept refugees into their countries. Yesterday Swedish newspaper Svenska Dagbladet gave an account for how many would be able to seek asylum if we stipulate that you have to be able to show a by a government agency issued ID card. Eight of ten refugees lack such an ID.

"If you have nothing to hide, you'll be able to show an ID."

Is another phrase we hear every so often, making it sound as if the 80 percent are not "real" refugees but "asylum shoppers" as one of the editorial journalists at Svenska Dagbladet, Per Gudmundsson, prefers to call them.

Let us look at those countries many refugees have been forced to leave.

Syria
According to the article in SvD the reason for why more than half of the Syrians refugees lack ID is that it is very expensive. All Syrians can get an ID from the government. It costs 300 dollar (2 500 kronor) and takes three months to issue. Compared to before the war when the price was 24 dollar (200 kronor). I also think that if you have to flee head over heels from the government or Daesh your passport may not be the first thing to turn back for. 59,4 percent*2 of the Syrians seeking asylum in Sweden 2015 were not able to present a passport.

Afghanistan
Afghanistan has not had a normal society since the 1970's before the war with the Soviet Union. Then came the Talibans with their bulldozers and the George W Bush in his hunt for Usama bin Laden. Many of the people coming here from Afghanistan are Hazars and have spent years in Iran. (These young boys are in fact that little boy that we all felt so much for in the book and film Kite Runner.) It is very difficult to get a passport in Afghanistan and should you get one the Swedish Migration Board rarely accept them, since they are not reliable documents. 99,1 percent of all Afghan the asylum seekers in Sweden 2015 were not able to present a passport.

Somalia
Somalia got it's first government 2012 after twenty years without a working central government or public administration. The new government needs help from abroad, both financially and military. Al-Shabaab keeps on fighting the government with violence. 99,3 percent of all Somalian asylum seekers in Sweden 2015 were not able to present a passport.

Eritrea
Eritrea is one of the worlds hardest dictatorship, along with e g North Korea, and people fleing from the country have been granted permanent visa in Sweden just being able to prove they are Eritreans. 98,5 percent of the Eritreans seeking asylum in Sweden 2015 were not able to present a passport.

If we really want to give people a safe living in Sweden at the moment being with most of the EU countries and the USA playing Old Maid with the refugees, then we cannot turn away people without passports or approved ID's. The best thing would of course be to let people apply for asylum where they are, in Turkey, Lebanon, Jordan or Iran. After the EU has decided on quotas where everyone have to take their part in welcoming people.

To establish exactly who these people are is less important when it comes to deciding upon the criteria for asylum. A person's origin can be decided by language, knowledge about the country they claim to come from, by looks (sometimes). Something the Migration Board already does with the 80 percent without passport.

To be able to defend the right for people to seek refuge we cannot live by the old "Ordnung muss sein", we have to create a new order, waiting for the EU states to listen to reason. Ending where I started with another German Sprichwört, a proverb. Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen, he who keeps order is just too lazy to spend his time searching.

*1 Slightly changed German proverb, related to Ordnung muss sein, Ordnung ist das halbe Leben.
*2 All figures on how many lacks passports from Svenska Dagbladet/Migrationsverket.

Inga kommentarer: